Regulamin Konto WSiP

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy internetowej Konto WSiP, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem: konto.wsip.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]

§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Konta.
 2. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach Konta.
 3. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta.
 4. Konto WSiP – internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem konto.wsip.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP, będąca narzędziem, za którego pośrednictwem Użytkownicy są autoryzowani do produktów i usług WSiP w ramach serwisów internetowych WSiP oraz mogą zarządzać własnym profilem. Posiadanie Konta jest warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do niektórych produktów i usług WSiP.
 5. Przedstawiciel – przedstawiciel ustawowy Użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, reprezentujący Użytkownika lub udzielający zgody na podejmowanie przez Użytkownika działań wymaganych prawem związanych z Rejestracją lub korzystaniem z Konta.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Konta.
 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 8. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto. W przypadku osoby fizycznej w wieku poniżej 13 lat Umowa jest zawierana w jej imieniu przez jej Przedstawiciela. W przypadku osoby fizycznej w wieku pomiędzy 13 a 18 lat Umowa jest zawierana za zgodą jej Przedstawiciela.
 9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta WSiP na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 32.050.400 zł (wpłacony w całości).

 

[Ogólne warunki korzystania Konta]

§2

 1. Korzystanie z Konta ma charakter bezpłatny.
 2. Korzystać z Konta może każdy Użytkownik po zakończeniu Rejestracji.
 3. Użytkownikom nie wolno:
  – korzystać z kont innych Użytkowników,
  – udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  – zamieszczać w ramach Konta treści bezprawnych.
 4. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana tylko przez Użytkownika wraz z reprezentującym go Przedstawicielem, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 5. W każdym przypadku, gdy Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Użytkownik, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Konta WSiP, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go Przedstawiciela, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 6. Użytkownik do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 7. Użytkownik nie ma obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 

[Rejestracja]

§3 

 1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie konto.wsip.pl/rejestracja.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  – e-mail,
  – hasło (min. 8 znaków),
  – dotyczące wieku,
  oraz akceptuje Regulamin.
 4. W przypadku, gdy formularz rejestracyjny wypełnia lub akceptuje Przedstawiciel, koniecznym jest także podanie imienia i nazwiska Przedstawiciela. Wypełnienie lub zaakceptowanie formularza rejestracyjnego przez Przedstawiciela jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Konto Użytkownika zostało założone zgodne z prawem.
 5. Adres e-mailowy podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 6. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj” powoduje wysłanie, na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 7. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 8. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i jest wymagana ponowna Rejestracja.
 9. W momencie zakończenia Rejestracji zostaje utworzone Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mailowy podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi do zawarcia Umowy.
 10. Rejestracja jest warunkiem koniecznym dostępu do niektórych produktów i usług WSiP dostępnych w serwisach WSiP.
 11. Niektóre produkty i usługi WSiP są dostępne wyłącznie dla Użytkowników będących osobami fizycznymi.
 12. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Konta. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów i usług WSiP wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych serwisów.

 

[Usługi Konto WSIP]

§4

 1. Konto WSiP oferuje zalogowanym Użytkownikom m.in. możliwość:
  a)     przeglądania, edytowania i usuwania Danych na Koncie;
  b)    zmiany loginu i hasła;
  c)     usunięcia Konta –. skutkiem usunięcia Konta jest brak możliwości logowania, a tym samym brak możliwości korzystania z niektórych produktów i usług WSiP;
  d)    uzyskania dostępu lub rezygnacji z dostępu do niektórych produktów i usług oferowanych przez WSiP.
 2. Lista produktów i usług, z których może korzystać Użytkownik, jest dostępna na Koncie.

 

[Warunki techniczne korzystania z Konta]

§5 

 1. Do właściwego korzystania z Konta wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną funkcją Cookies oraz JavaScript, w wersji co najmniej: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 22, Google Chrome 29, Safari 5.1, iOS Safari 5.1, Opera 15, Android Browser 3.0.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

[Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności]

§6

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WSiP.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem z Konta, oraz w celach informowania o produktach i usługach WSiP. Za dodatkową zgodą dane będą udostępniane podmiotom z Grupy Wydawniczej WSiP w celach informowania o ich produktach i usługach.
 3. Skreślony.
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z Konta.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator Danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adresu IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.
 8. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Konta, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane tylko w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 9. Konto WSiP wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do właściwego funkcjonowania Konta, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Konta do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 10. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być niemożliwe.
 11. Witryny Konta WSiP korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

 [Reklamacje]

§ 7

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić WSiP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 albo pisemnie na adres WSiP
 6. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.

 

 [Odpowiedzialność WSiP]

§8

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 2. skreślony,
 3. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji.

 

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]

§ 9

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:

a) w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym;

b) w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 1. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 2. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

.

[Postanowienia końcowe] 

§10

 1. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  a)     Formularz odstąpienia od Umowy.
 2. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 powyżej nie stanowią części Regulaminu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Konta w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według właściwych przepisów prawa polskiego.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony postępowania muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 6. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 8. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, zwracając się do powiatowego (miejskiegoUsługi Konto WSIP) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów ( www.federacja_konsumentów.org.pl).
 9. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na stronie internetowej Konto WSiP oraz przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 10. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres wsip@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.

 

Załączniki do Regulaminu:

a) Formularz odstąpienia od Umowy

 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.